ICD10查詢網頁問卷

姓名:
性別: 
本網頁是否有幫助到您本次查詢診斷編碼:  
年齡:          
本次查詢性質:        
本次使用硬體設備:          
查詢身份別:          
D1.本查詢系統簡便易於使用?            
D2.本查詢系統協助我適應新版ICD10診斷編碼?            
D3.本查詢系統協助我了解新版ICD10診斷編碼邏輯?            
電子信箱:
本次查詢疾病: